Boom veiligheid controle

Opname onderhoudstoestand bomen en
boom veiligheid controle

Om de te nemen beheermaatregelen in beeld te krijgen wordt de onderhoudstoestand van bomen opgenomen. Potentieel onveilige situaties worden gesignaleerd door de boom veiligheid controle. Met vastlegging van de opgenomen gegevens en uitvoering van eventuele beheermaatregelen voldoet de boomeigenaar aan de zorgplicht.

Voor de combinatie van beide opnames gebruikt Alles over Groenbeheer de term ‘systematische boomcontrole’. Samengevat werkt dit volgens het stroomdiagram aan de linkerzijde.

Bovengenoemd schema is in samenvatting; in overleg met de boomeigenaar wordt vooraf afgesproken hoe uitgebreid de opname plaats dient te vinden.

Registratie van gegevens vindt plaats in een door u aangeleverd systeem of kan ingevoerd worden in een gezamenlijk te kiezen systeem. Wij adviseren over diverse opname- of beheersystemen en de voor- of nadelen per systeem.

Nader onderzoek

Uit de boom veiligheid controle volgt normaliter een aantal nader te onderzoeken bomen. Alvorens over te gaan op een in de regel kostbaar nader onderzoek met de inzet van specialistische onderzoeksapparatuur, voert een van onze European Tree Technicians een nader onderzoek uit. Hiermee wordt het aantal specialistische onderzoekingen sterk gereduceerd.