Kwaliteitsbepaling bomen

Methode 'verkeerslicht'

Herinrichting

Civiel- en groentechnische herinrichting is een steeds terugkerende noodzaak binnen de intensief gebruikte buitenruimte. Altijd heeft dit gevolgen voor het reeds aanwezige groen- en bomenbestand.

Kwaliteitsbepaling

Vóór aanvang van de werkzaamheden is het zinvol om te bepalen of bomen en groen in een projectgebied de kwaliteit bezitten die beantwoordt aan de ambities van de eigenaar.

Vooruitziende blik

Met de ‘verkeerslichtenkaart’ kunnen de diverse disciplines (van ontwerper tot groenbeheerder, en alles wat daartussen zit) in een vroeg stadium aflezen in hoeverre rekening gehouden dient te worden met het aanwezige groen.

Extra energie en middelen (€!) in bomen of groen steken die in een vroeg stadium rood gekleurd zijn kan door deze vroegtijdige onderkenning besproken worden of mogelijk zelfs achterwege worden gelaten.

Rood, geel of groen

Met vooraf opgestelde kwaliteitscriteria inventariseert Alles over Groenbeheer op objectieve wijze of de beplanting en de bomen groen licht krijgen, of juist rood. Bij geel licht kunnen de bomen behouden blijven, mits aan te geven bovengrondse- en/of bovengrondse verbeteringen worden doorgevoerd.